De Vonder, optimaal in ontwikkeling!
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).
 
De MR houdt zich tevens bezig met structurele zaken en dient als klankbord namens de ouders. 
Zo wordt zij door het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. 
Ouders uit de MR kunnen lid zijn van een sollicitatiecommissie en spelen zo een rol bij de selectie van nieuw personeel.
 
Voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar een  MR lid instemmingsrecht over heeft:
• deelname aan onderwijskundige projecten
• beleid m.b.t voorzieningen voor de leerlingen
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussentijdse opvang: de lunch
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft b.v. onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.
• verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
• vaststelling of wijziging van de schoolgids.
• vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de ondersteunende  werkzaamheden van ouders.
• vaststelling of wijziging van het arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn.

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag de MR ook advies uitbrengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rondom de school
• de vakantieregeling
• gezondheid op school
• aanstellen, ontslag personeel
• taakverdeling van de schoolleiding
• beleid voor onderhoud en huisvesting


Als medezeggenschapsraad (MR) van de Vonder willen we de belangen van onze school zo goed mogelijk behartigen.
 
Als uitgangspunten hanteren we dat:
  • We een bijdrage willen leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.
  • We, als vertegenwoordigers van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school door de schoolleiding wordt uitgevoerd.
  • We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie willen beoordelen maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies.
  • We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel.
De MR wil graag reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag.
Daarom maken we gebruik van een jaarplanning
 
De MR vergadert  6 keer per schooljaar. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, deze liggen op school ter inzage.
In de nieuwsbrief wordt een beknopt verslag van de vergadering geplaatst.
 
De directie wordt uitgenodigd om bij een vergadering aanwezig te zijn om bijvoorbeeld een toelichting op een bepaald onderwerp te geven, bijvoorbeeld begroting of formatieplan.
Het kan ook zijn dat de directie in de vergadering iets in wil brengen.


In de MR van de Vonder zitten op dit moment:
Namens het team: Joske van Beers, Linda van Bogget en Els Slegers
Namens de ouders: Barry Timmer (voorzitter), Cindy Martens (secretaris) en Lian Vergeer

Het is mogelijk om via de website contact op te nemen met de MR.
Dat kan middels dit formulier:
Contactformulier MR

Notulen MR 27-06-2018
Notulen MR 16-05-2018
Notulen MR 21-03-2018
Notulen MR 31-01-2018
Notulen MR 13-12-2017
Notulen MR 04-10-2017
Notulen MR 31-05-2017


Jaarverslag 2015 - 2016
Jaarverslag 2014 - 2015
Jaarverslag 2012 - 2013
Jaarverslag 2011 - 2012
De Vonder op Twitter
Willem Alexanderlaan 3 5712 CA Someren-Eind t 0493 492130 e infodevonder@prodas.nl